Graffiti

2015 - 2016

President Ansh Anand (12-C)
Vice-President Jatin Gupta (12-C)
General Secretary Ashley Paul (12-C)
Joint Secretaries Mathews Kannanthara (11-B)
Executive members Fidel Earnestine 12-A, Jason Eric Lobo 12-B, Dhruv Malhotra 12-C, Rahul Anthony 11-A, Prableen Kaur Chandhok 11-B, Timothy Kanu 11-C, Jeanne Maria 10-A, Akshit Ahuja 10-B, Sabhyata tanwar 10-C, Juvanah Kidwai 10-C, Devansh Goel 10-C, Aparajita Singh 10-D
2013 - 2014
2012 - 2013