{
The Matrix Clan

2016 - 2017

Name Members
Raghav Byala President
Jisbin Joseph Vice President
Jaidev Singh General Secretary
Abhinav Geo Joint Secretary
Executive members
Arvind Raju 12C
Akshaan Khanna 12C
Vikrant Dayal 12C
Chetan Kandpal 12C
Gurjas Singh 12B
Parth Behl 12B
Dhananjay Sachdeva 12C
Rohan Dua 12C
Manan Sharma 11C
Amogh Sinha 11C
Shrey Shukla 11B
Yashwardhan Shukla 11C
2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2011 - 2012
2010 - 2011