{
The Matrix Clan

2017 - 2018

Name Members
Manan Sharma President
Adhiraj Singh Vice President
Shrey Shukla General Secretary
Amogh Sinha Joint Secretary
Executive members
Arvind Raju 12C
Chirag Chauhan 12C
Paras Godara 12C
Jayant Kumar 12C
Sarthak Yadav 12C
Sucheta Nain 12B
Govind Arora 11B
Paavan Nagpal 11B
Oliver Raphael 11A
Ashish Sharma 11C
Thomas Kannanthara 11C
Atikant Ahluvwalia 11C
Abhishek Gayan 11C
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2011 - 2012
2010 - 2011