Visharadh (IM) Club
2019 - 2020

MEMBERS  NAMES
PRESIDENT KISHA JAIN
VICE PRESIDENT JANVI JAIN
GENERAL SECRETARY ADVITIYA UPADHYAY
JOINT SECRETARY VRATIKA CHANDEL
2018 - 2019